Regulament Campanie “Reduceri ALAO – Spring 22”

Campanie “Reduceri ALAO – Spring 22”

- Regulament de organizare -

 

Descrierea campaniei:

(1) Campania “Reduceri ALAO – Spring 22” (“Campania”) desfasurata in perioada 13.04.2022 – 22.04.2022, este organizata de ARTSTOCKS S.R.L. (“ALAO” sau “Organizator”), cu sediul social in Sos. Colentina, nr. 2, camera 1, bloc ALMO1, scara C, etaj 5, apartament 104, inregistrata cu nr. J40/1908/04022021, cod fiscal 43677231, avand contul  nr. RO73 INGB 0000 9999 1112 6273, deschis la Banca ING BANK, reprezentata prin Lavinia-Elena Anisia, in calitate de administrator.

(2) Prin participarea la prezenta campanie de reduceri, astfel cum este definita prin prezentul Regulament, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra respecta prevederile legale aplicabile (inclusiv privind legislatia privind protectia consumatorului) si sunteti de acord cu acest Regulament si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

 

I – ELIGIBILITATE

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani, avand capacitate deplina de exercitiu.


II – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

(1) Campania se desfasoara exclusiv pe www.alaostudio.com.

(2) Perioada de desfasurare a Campaniei online (“Perioada Campaniei”) este 13.04.2022 – 22.04.2022.


 III - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE 

Aceasta Campanie se aplica cu privire la toate produsele care fac parte din Colectiile ”Pure Earth”, “SelfStyle”, “Serendipity” si “Grace”, in limita stocului disponibil, cu aplicarea procentului de reducere indicat pe www.alaostudio.com. Produsele comandate vor fi livrate in termenul de livrare mentionat pe www.alaostudio.com.

 

IV - CONDITII GENERALE

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

(2) Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

(3) Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei (respectiv pe pagina www.alaostudio.com).

 

VI - LIMITAREA RĂSPUNDERII

(1) In nicio situatie Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii oricarei persoane la aceasta Campanie.

(2) Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele comercializate de catre Organizator, inclusiv cele aferente prezentei Campanii, sunt oferite “ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

 

VII - LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

VIII - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/ desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant pe www.alaostudio.com.


IX - FORTA MAJORA

(1) Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

(2) Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

 

X - INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect. Totodata, cu respectarea celor indicate in prezentul Regulament, Organizatorul poate decide incetarea Campaniei, inainte de finalizarea Perioadei Campaniei.

 

 XI - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR’’).

(2) Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

(3) Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul Campaniei (consimtamantul personelor vizate);
 3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);
 4. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul personelor vizate);
 5. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
 6. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Organizatorul in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 7. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
 8. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 9. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

(4) In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care cumparatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta Campanie.

(5) Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • Furnizorii produselor participante la Campanie;
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)
(6) Durata de pastrare a datelor

 

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minimum 3 ani (conform termenului de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

(7) Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, precum:

1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
   • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
   • si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
   • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
   • datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
   • in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
   • in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
   • in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
   • in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
  4. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
  5. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
  6. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

  Persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

   

  XII - TEMEIUL LEGAL

  (1) Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia  privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

  (2) Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor putea atrage raspunderea Organizatorului.

  (3) In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

  (4) Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus.

   

  Organizator
  ARTSTOCKS S.R.L.